IBAN kalkulator
PRONAĐI IBAN
IBAN kalkulator: konvertira nacionalni broj bankovnog računa u IBAN broj.
Što je IBAN ?

IBAN (International Bank Account Number) je međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga u kreditnoj instituciji ustrojen radi bržeg i jednostavnijeg izvršavanja prekograničnih platnih transakcija.

Kronologija i zakonske obveze

Od 1. lipnja 2012. kreditne institucije mogu omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa obvezno se koristi za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditne institucije otvaraju transakcijske račune isključivo prema IBAN konstrukciji.

Do 1. lipnja 2014. kreditna institucija dužna je zaprimati i naloge za plaćanje u kojima je transakcijski račun primatelja plaćanja naveden prema dosadašnjoj BBAN konstrukciji.

Slijedom ovoga uvode se novi obrasci platnog prometa HUB3 i HUB3A za provođenje plaćanja, te novi formati datoteke za skupna plaćanja i za izvadak po transakcijskom računu, koji su dostupni u bankama i u FINA-i.

Content managment system
kontakt